Vi närmar oss slutet på Fiskarnas period och rör oss mot Väduren och ett nytt astrologiskt år. Vårdagjämningen sammanfaller med det astrologiska nyåret som sker den 20 mars i år, några minuter före midnatt. I Malmö börjar vårdagjämningen och den nya årsrevolutionen genom zodiaken klockan 23.59.17! Det är nästan exakt på tolvslaget. Vad har det gångna året inneburit för dig? Ta lite tid och reflektera över de utmaningar du mött, vad du har lärt dig och vad du tar med dig till det nya året. Personligen har året varit något av en berg och dalbana. Jag har slutat ett jobb och börjat ett nytt. Jag går från tunga missbrukare till ungdomsbrottslingar, men gör i princip samma sak – hjälper personer med självdestruktiva tendenser att hitta rätt i tillvaron. Jag är trots allt en trippel-skorpion, så att jobba med kris, utveckling och djupgående transformation är mitt dharma. Det jag tar med mig in till nästa år är:

 • Följ ditt hjärta. Gör det du älskar och älska det du gör.
 • Ge inte upp även när det blåser styv kuling. Se livet som en utbildning. Det finns lärdomar i allt som sker.
 • Bry dig inte om vad andra tycker och tänker. Låt inte andra personer definiera vem du är. Definiera dig själv.
 • Våga höja ribban och tro på dig själv.
 • Ta skydd i din tro och håll den levande.
 • Mer “self-compassion”. Det är OK att göra misstag.

Livet är en utveckling och vi fastnar lätt i negativt tänkande. Uppmärksamma hur du pratar med dig själv. Hur ofta ger du dig själv uppskattning och en kram?

Zodiaken beskriver tolv stjärntecken, och varje tecken har sin speciella betydelse. Stjärntecknen hänger samman med varandra, men har också olikheter som skiljer dem åt. Man kan sammanföra vissa tecken i grupper eftersom de har gemensamma drag. Varje tecken har med tiden en tendens att “plocka upp” egenskaper från det motsatta stjärntecknet. Det sker en slags syntes, där båda tecken integreras. Och därför skulle man kunna säga att zodiaken består av sex par istället för tolv fristående tecken. Varje tecken symboliserar också tolv olika utvecklingsfaser. Man kan se zodiaken som ett kretslopp som reflekterar årstidernas växling på det norra halvklotet. I kombination med elementen (eld, jord, luft och vatten) och kvaliteterna (ledande, fast och växlande fas), kan man definiera zodiaken som en livscykel. Varje teckens egenskaper driver själv fram nästa fas i utvecklingen.

 • Väduren – Initiering
 • Oxen – Befästande
 • Tvillingarna – Distribution
 • Kräftan – Rotfästande
 • Lejonet – Kreativitet
 • Jungfrun – Rationalisering
 • Vågen – Förening
 • Skorpionen – Transformation
 • Skytten – Expansion
 • Stenbocken – Kontroll
 • Vattumannen – Distansering
 • Fiskarna – Transcendering

Väduren initierar den första fasen och symboliserar därför driften att sätta igång något nytt och driva på framåt. Som nykomling får man kämpa sig till en plats. Därmed tillfaller företagssamhetslust, pionjäranda, påstridighet, handlingskraft och stridslust egenskaper hos Väduren. Säsongen är den tidiga våren då små skott kommer fram ur jorden och med kraft etablerar sin existens. Oxens reaktion på Vädurfasen är att befästa en strävan med varaktighet och stabilitet. Långsamt men säkert sker ett uppbyggande av resurser. Den tidiga våren har nu stabiliserats och ersätts med grövre växtlighet. Tvillingarnas reaktion på Oxens stabilitet, tröghet och motstånd väcker en strävan efter spridning och mångfald. Oxens resurser används till spridning i många olika riktningar. Det uppstår en ökad kontakt med omgivningen. Aktiviteten är livlig och omväxlingsrik. Kännetecknande egenskaper för Tvillingfasen är kommunikation och mångsidighet. I naturen ser vi en mångfald av växtlighet och färger som breder ut sig i alla riktningar. Some en reaktion på Tvillingfasens allt större spridning med tendenser till splittring följer Kräftans fas som symboliserar en strävan efter en plats att slå rot på. När den rätta platsen är funnen, kan djupa rötter utvecklas för att trygga näringstillförseln. Kännetecknande egenskaper för Kräftans fas är beskydd, omvårdnad, engagemang och en drift att bygga nuet på det förflutna. I naturen sker befruktning. När näringstillförseln är tryggad används den till fruktbärande kreativitet. I naturen sker en uppblomning och gestaltning av olika frukter. Lejonets egenskaper är kreativitet med imponerande resultat. Lejon söker uppmärksamhet och trivs i ledande ställning. Allt som skapats i Lejonfasen behöver nu komma till nytta och tjäna ett praktiskt syfte. I Jungfrufasen effektiviseras den kreativa processen och plockas sönder i sina beståndsdelar och arrangeras så att var och en del fyller en liten men väsentlig funktion. Jungfruns egenskaper tillhör kritisk analys, dissekering, sysselsättning med detaljer, kategorisering och service. I naturen skördas och sorteras frukter för att komma till praktisk användning.

Hittills har utvecklingen i huvudsak skett på det interna planet. I den sjunde fasen tillkommer det externa planet, vilket medför kontakt med andra produktionsapparater. Det gäller nu att åstadkomma en harmonisk förening och samverkan med dem. I vågfasen handlar det om att skapa nära och goda relationer med andra. I negativt avseende kan mötet med andra utlösa maktkamp. Kännetecknande egenskaper för Vågen är harmonisk förening och jämvikt. I naturen är dag och natt lika långa. En ny säsong börjar som initierar hösten. En mångfald av färger förskönar i omvärlden. Vågen styrs av Planeten Venus – Skönhetens gudinna. I Skorpionfasen sker en nära samverkan mellan de enskilda individerna, och den blir så tät att de börjar växa in i varandra. Bägges enskilda existens upphör. De överlevnadsdugliga delarna från var och en av dem smälter samman till en ny enhet. Resten kapas av och kastas på sophögen. Det sker alltså en transformation, som innebär att det enskilda enheterna dör och sedan återuppstår i en sammanslagen form. Kännetecken för Skorpionfasen är en kamp för existensen, kompromisslös indelning i “bra” och “dåligt”, ett hänsynslös kapande av det dåliga, seghet, död och återfödelse, slutenhet. Om individen valde konfrontation istället för samverkan i Vågfasen, medför Skorpionfasen en hänsynslös kamp på liv och död mot yttre fiender, vilket svetsar samman individens beståndsdelar till en slagkraftig enhet. Någon av de stridande parterna kommer att förintas. I naturen sker en kamp på liv och död.

När sammansmältningen i Skorpionfasen är genomförd, har de enskilda individerna upphört att existera. Istället finns nu en större enhet, som består av de enskilda individernas allra bästa och livsdugliga delar. Denna nya enhet har alltså kraft och kapacitet till att expandera, vilket den också gör kraftigt i den nionde fasen. Tillväxten är så kraftig att den går långt utanför de tidigare gränserna. En koloss tar form. Kännetecknande egenskaper är expansion, påbörjande av nya och alltmer storslagna projekt. I naturen lever livet vidare i det inre. Om individen valde konfrontation istället för samverkan i Vågfasen, kommer segraren nu att breda ut sig över den besegrades territorium. Mottot blir “vinnaren tar allt”. För att undvika kaos måste expansionen kontrolleras. Detta sker i den tionde fasen genom att det skapas en fast ordning med en övergripande målsättning. Detta leder till centralisering och inrättandet av en pyramidstruktur. Varje våning i denna struktur tilldelas sin speciella praktiska funktion, som kontrolleras av våningen närmast ovanför. Alla nivåer är nu integrerade i ett enda jättestort system. Kännetecknande egenskaper är kontroll, ordning, hierarki och målmedveten strävan. I naturen är det kallt, hårt och stelt med snö och is. Om individen valde konfrontation istället för samverkan i vågfasen, tvingas det egna systemet nu på den besegrade. Uppdelning i olika skikt i Stenbocksfasen leder i den elfte fasen till en ökande distans mellan dem. Denna utveckling kan också ses som en frigörelseprocess, som är en reaktion mot Stenbocksfasens hårda kontroll över allting. Trots att det uppstår grupper som agerar självständigt, är de ändå alla präglade av Stenbocksfasens målsättningar. Kännetecknande egenskaper är distansering, objektivitet, självständighet och uppdelning i grupper. Om individen valde konfrontation istället för samverkan i Vågfasen, leder Vattumanfasen till uppror mot den påtvingade systemet. Alla de enskilda grupperna som uppstod under Vattumanfasen verkar nu var och en på sitt eget sätt i enlighet med Stenbocksfasens målsättning. I Fiskarna behövs inte längre det överordnade och centraliserade systemet. det har fyllt sin funktion och glider in i ett passivt tillstånd och upplöses. I naturen sker en väntan inför nästkommande säsong.

Den enskilda individen som initierade Vädurfasen, lämnar nu hela sin skapelse för att istället uppgå i en högre enhet. Det uppbyggda systemets principer och målsättning lever ändå kvar som ideal. Dvs. det har blivit en universell företeelse. En cykel i kretsloppet är framgångsrikt fullbordad. Kännetecknande egenskaper är självförnekelse, passivitet och uppgående i en universell enhet. Om individen valde konfrontation istället för samverkan i Vågfasen, leder de enskilda gruppernas uppror mot det påtvingade systemet nu till upplösning av detta. Resultatet blir kaos, förvirring, tilltagande bedräglighet och resignation in nödvändigheten att börja om från början igen. Som en reaktion på Fiskfasens självuppgivande och passivitet kommer Vädurfasens självhävdelse och aktivitet. Individen, som i Fiskfasen lät sig uppgå i en större och universell enhet, har fått längtan efter att åter sätta fart på något för att kunna komma vidare i sin utveckling. En ny utvecklingscykel har tagit sin början. I positiv bemärkelse sker utvecklingen nu på en högre nivå än den förra. (En del av denna text kommer från “Introduktion till Astrologi” av Ivan Wilhelm”)

Vi börjar alltså en ny Vädurfas den 20:e. Börja ditt nya år med något som ligger varmt om hjärtat, som du brinner för och vill utveckla både för dig själv och för mänskligheten och planetens bästa.

Kärlek och Namaste

Katarina

www.astro.se

 Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This